بجای اظهار ناراحتی و نگرانی دنبال راه حل باشیم!

بجای این که همش غر بزنیم و ناراحت باشیم که "چرا شرایط این طور است؟"، "چرا همسر من این خصوصیات را ندارد؟"، "چرا اینقدر اوضاع کشور نامناسب است؟"، "چرا اینقدر تورم زیاد است؟"، "چرا مردم اینقدر بی رحم شده اند؟" چرا؟!!! .... بجای این چرا گفتن ها دنبال این باشیم که "چگونه این مشکلات روی ما اثر نگذارد؟"، "چگونه آنها را حل کنیم؟" دنبال راه حل باشیم. آیا این غر زدن ها و نگرانی ها جز ناراحت تر کردن ما مشکلی را حل می کند؟!!!

/ 0 نظر / 18 بازدید