هیچ چیزی به اندازه ی ترس نمیتونه آدمو زجرکش کنه.

هیچ چیزی مثل ترس نمی تونه باعث بشه آدم از نعمت هایی که داره لذت نبره.
ترس از خیانت؛ ترس از خوشبخت نشدن؛ ترس از فقر و بی پولی؛ ترس از تنهایی؛ ترس از رها شدن؛ ترس از ...
خودتون جای خالی را پر کنید.

این ترس کاری می کنه که ناراحت بشیم و این ناراحتی رفتار ما را تغییر میده. تا جایی که نعمت هایی که داریم را از ما میگیره.
همه چیز دست خداست. ما مکلف به وظیفه ایم نه نتیجه!

/ 0 نظر / 18 بازدید