مردم حق دارند هرطوری که می خواهند فکر کنند

ماه حق نداریم آنطوری که آنها فکر می کنند بشویم.

/ 1 نظر / 60 بازدید
سی سیب

سلام این حق شماست که هرطور خواستید فکر کنیدوحق شماست که مثل دیگران فکر نکنید ومثل آنها نباشید ولی باید نتیجه اندیشه خود را هرچه شد برعهده بگیرید .!آیا در ست نیست؟