اول تکلیفتونو با خودتون روشن کنید تا ...

این همه وقت، هزینه و صحبت هایی که شده به یک طرف، با احساسات بقیه بازی کردن هم یه طرف دیگه. چطوری با این خاطرات تلخ و شیرینی که برای طرف مقابل گذاشتید بعد از گذشت چندین جلسه چنین حرف می زنید؟! آخه این درسته؟!!!

شما که تکلیفت با خودت روشن نیست؛ نمی دونی چی می خوای برا چی با احساسات، وقت و عمر یه نفر دیگه این طوری بازی می کنی؟!

اول ببینید چی هستید؛ کی هستید؛ چی می خواهید و چه انتظاراتی از طرف مقابلتون دارید و بعد به خواستگاری بروید و اجازه بدهید خواستگار براتون بیاد که این مشکلات درست نشه.

/ 1 نظر / 3 بازدید
م.ع.ط

دقیقا......... عالی بود